Rybnoye, Ryazan Oblast    
(4912) 55-90-00 zvk@bervel.ru
              (4995) 269-01-42    Moscow city