Rybnoye, Ryazan Oblast    
(4912) 55-90-00 zvk@bervel.ru
              (4995) 269-01-42    Moscow city

Contacts

Plant

Address
Building 1, Maloye Shosse,
Rybnoye, Ryazan Oblast

Location
39.471767
54.732420